Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Българската икономика регистрира положителна инфлация за първи път от 2012 г. насам

Икономически и финансов наблюдател

Четвърто тримесечие 2016 г.

Акценти

 • Българската икономика запазва относително висок икономически растеж, близък до този, регистриран през 2015 и предишните тримесечия на 2016 г.
 • Основни фактори за растежа са външното търсене и крайното потребление, като нетният износ допринася за около три четвърти от общия растеж.
 • По икономически сектори най-голямо значение за растежа имат услугите, като през втората половина на годината преработващата промишленост възвръща високия ръст на своята брутна добавена стойност.
 • Единствено строителството не успява да преодолее трудностите в развитието си и остава на около 80% от нивото си за 2010 г.
 • Данните за развитието на пазара на труда отново са положителни, като нивото на безработица намалява до 6,7%. Все по-силно се проявява обаче проблемът с намирането на допълнителна квалифицирана работна сила.За първи път през последните години през втората половина на 2016 г. броят на заетите намалява на годишна база.
 • Средната работна заплата за четвъртото тримесечие на 2016 г. е 990 лева, което представлява номинален годишен ръст от 8,1%. Все по-важен фактор за динамиката на работната заплата в страната представлява високото търсене на работна сила.
 • Текущата сметка продължава да реализира висок излишък (3,9% от БВП), като основен фактор за това е подобряването на търговското салдо в сравнение с предходната година.
 • В края на 2016 г. българската икономика регистрира положителна инфлация за първи път от 2012 г. насам в размер на 0,1%. Групите, които допринасят за положителната инфлация (към края на периода), са хранителни стоки и обществено хранене, докато услугите и нехранителните стоки все още имат дефлационен принос към динамиката на общия ИПЦ.
 • За първи път от 2008 г. насам консолидираната фискална програма (КФП) приключва годината с излишък, който е в размер на 1472,5 млн.лв. (1,6% от БВП). Преизпълнението на плана за ДБ в частта му за бюджетното салдо се дължи както на по-високите реализирани приходи в сравнение с предварително заложеното (приходите по всички видове данъци вървят над предварително планираното), така и на по-ниското усвояване на разходите в сравнение с плана.
 • Банковата система в страната се запазва стабилна, с висока ликвидност и рентабилност.
 • През четвъртото тримесечие се наблюдава нарастване на обема на кредитите към нефинансови предприятия (с 92,9 млн. лв. спрямо края на септември) и домакинства (със 101,5 млн. лв.), но кредитният ръст все още се запазва нисък. Ограничаващи фактори остават несигурната икономическа среда, ниската инвестиционна активност от страна на българските и чуждите предприемачи, както и въвеждането на нов, по-консервативен подход при оценката на финансовите активи и начина на тяхната обезценка.
 • Делът на необслужваните кредити с просрочие над 90 дни към края на декември е 12,8% от всички кредити (без тези за банки). Макар и да намалява, той все още се запазва относително висок.
 • Печалбата след данъци на банковата система е в размер на 1 262,3 млн. лв. и е най-висока за последните 5 години. Основна причина за повишаването йѝ през 2016 г. е оптимизирането на административните разходи и намаляването на разходите за обезценки.
 • Продължава процесът на спад на лихвените равнища по кредити и депозити, но постепенно скоростта на този процес се забавя. Много вероятно е лихвите по кредити и депозити през следващата година да се задържат около достигнатото в края на 2016 г. равнище.

Финансовия и икономически наблюдател можете да изтеглите оттук.

Назад
Други