Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Кариери

Свободни позиции
 • Главен експерт в управление „Външни програми“

  Централен офис

  Виж позицията

  Българска банка за развитие търси да назначи подходящ кандидат за позицията „Главен експерт“ в управление „Външни програми“ за своя централен офис в гр. София.

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше икономическо образование, степен Магистър, в областта на финансите;
  • Минимум 3 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността;
  • Владеене на английски език;
  • Отлична компютърна грамотност: умения за работа с пакет MS Office;
  • Задълбочено познаване на българската банкова система, банковите регулации и местния кредитен пазар;
  • Опит в кредитирането, оценката на риска на финансови институции (в това число банкови и небанкови финансови институции), ще се счита за предимство;
  • Аналитично мислене;
  • Много добри умения за комуникация;
  • Висока степен на отговорност, организираност и инициативност;
  • Умения за работа в екип и под напрежение.

  Основни отговорности:

  • Управление на портфейли от кредитни линии и финансови улеснения, предоставени от ББР на контрагенти – финансови институции;
  • Участва в разработването на нови програми, насочени към финансови институции - контрагенти;
  • Анализира финансовото състояние на финансовите институции - контрагенти;
  • Извършва проверки при контрагентите - финансови институции за целевото използване на предоставените им кредити;
  • Изготвяне на отчети към Управителния съвет на ББР по предоставените от Банката кредити на контрагенти – финансови институции.

  Банката предлага:

  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил;
  • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
  • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
  • Динамична и интересна работа.

  Ако тази позиция представлява интерес за вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо до 10.09.2017 г. (вкл.) онлайн, по електронна поща на адрес: careers@bdbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий 1.

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Затвори
  Кандидатствай
 • Експерт в управление „Кредитна администрация“

  Централен офис

  Виж позицията

  Българска банка за развитие търси да назначи подходящ кандидат за позицията „Експерт“ в управление „Кредитна администрация“ за своя централен офис в гр. София.

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше техническо и/или икономическо образование;
  • Минимум 2 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността;
  • Квалификация в областта на финансовия анализ;
  • Отлични умения за работа с MS Office и специализиран софтуер;
  • Аналитично мислене и умения за комуникация;
  • Висока степен на отговорност, организираност и инициативност;
  • Умения за работа в екип и под напрежение;
  • Сертификати издадени от Камара на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения (предимство е притежаване на сертификати за оценка и на други активи);
  • Възможност за командировки в страната;
  • Познаване на регулациите и Наредбите на БНБ, Закона за кредитните институции и др., които имат отношение към дейността ще се счита за предимство.

  Задължения и отговорности:

  • Изготвя и поддържа коректни и актуални оценки на предлаганите и приети от ББР АД обезпечения, в съответствие с вътрешните правила на Банката;
  • Извършва преглед по оценки на обезпечения, изготвени от външни оценители, в случаите, предвидени във вътрешно нормативната уредба и изготвя становища към тях;
  • Извършва периодични проверки на място за мониторинг на обезпечения по кредити и актуализация на оценките им;
  • При необходимост изготвя пазарни оценки на обезпечения по кредитни сделки;
  • Следи за целевото използване на средствата от кредитите за строителство, сроковете за изпълнение и наличието на разрешителни и лицензи;
  • Потвърждава степента на завършеност на финансираните проекти и стойността на вложените средства;
  • Следи и отговаря за актуалността на приетите оценки на обезпечения и необходимостта от преоценка;
  • Следи промените в нормативната база, които могат да засегнат стойността на оценяваните активи или методите за оценката им;
  • Анализира състоянието на пазарната среда и текущите пазарни цени във връзка с изготвянето на актуални становища;
  • Извършва периодичен преглед на използваните коефициенти и методики за оценка на активи с цел съобразяването им с актуалните пазарни условия и нормативни изисквания.

  Банката предлага:

  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил;
  • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки
  • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
  • Динамична и интересна работа

  Ако тази позиция представлява интерес за вас, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо до 31.08.2017 г. (вкл.) онлайн, по електронна поща на адрес: careers@bdbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ 1.

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Затвори
  Кандидатствай
 • Главен експерт в управление „Планиране, анализ и регулации“

  Централен офис

  Виж позицията

  Българска банка за развитие търси да назначи подходящ кандидат за позицията „Главен експерт“ в отдел „Планиране, анализ и контрол“, управление „Планиране, анализ и регулации“ за своя централен офис в гр. София.

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше икономическо образование;
  • Минимум 3 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността;
  • Владеене на английски език;
  • Отлична компютърна грамотност: умения за работа с пакет MS Office, познаване на статистически софтуер (SPSS, STATA или др.);
  • Отлично познаване на състоянието и динамиката на българската и световната икономика; отлично познаване на източниците на статистическа информация, както и на методологията на изготвяне на основните показатели за макро средата, паричната система и банковата система; познаване на нормативната база отнасяща се до банковата система; познаване на вътрешнобанковите нормативни документи; добри познания по статистика и числени методи;
  • Аналитично мислене;
  • Много добри презентационни умения и умения за комуникация;
  • Висока степен на отговорност, организираност и инициативност;
  • Умения за работа в екип и под напрежение.

  Основни отговорности:

  • Изготвя анализи и справки за динамиката на макро икономическата среда и банковата система в страната, както и по специфични проблеми, свързани с осъществяването на основните стратегически цели на ББР;
   Осигурява аналитична подкрепа на ръководството на ББР и на началник управление „Планиране, анализ и регулации”;
  • Изготвя тримесечен обзор на икономиката на страната, който се публикува на интернет страницата на ББР;
  • Участва в изготвянето на справки относно състоянието и динамиката на кредитния портфейл на ББР, както и във връзка с динамиката на кредитите и лихвените равнища в страната;
  • Оказва съдействие на експертите в отдела при и по повод изпълнение на служебните им ангажименти.

  Банката предлага:

  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил;
  • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
  • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
  • Динамична и интересна работа.

  Ако тази позиция представлява интерес за вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо до 20.08.2017 г. (вкл.) онлайн, по електронна поща на адрес: careers@bdbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий 1.

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Затвори
  Кандидатствай