Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

ББР отчита успешно развитие за деветте месеца на 2017 г.

Към 30 септември 2017 г. Българска банка за развитие отчита нетен финансов резултат преди данъци и на индивидуална база в размер на 25,254 хил. лева. Нетният доход преди обезценка достига 33,615 хил. лева, с което отбелязва ръст от 15% на годишна база. Заделените през деветте месеца допълнителни обезценки срещу поет риск са в размер на 10,158 хил. лева. Оперативните разходи са с 16% под бюджетираните, като икономии се отчитат по всички контролирани подбюджети.

Балансовото число на банката към 30 септември 2017 г. достига 2,197,055 хил. лева. Ключовото и заложено като цел в стратегията на банката съотношение на индиректното и мандатно кредитиране към директни кредити бележи съществено подобрение, достигайки 49:51, при 40:60 към 31 декември 2016 г.

Привлечените от международни финансови институции средства достигат 749,186 хил. лева. С подписването на договора за финансиране с Китайската Ексим банка (28.09.2017 г.) годишният план на ББР по тази балансова позиция е на практика изпълнен.

Особено интензивно се развива програмата за разширяване на индиректното кредитиране, в която партньор на ББР е ЕИБ (План „Юнкер“). След като бяха одобрени първите 10 банки партньори, предстои фактическото стартиране на кредитния процес.

От позицията на стабилни финансови показатели банката уверено изпълнява проектите си по внедряване на Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9, както и цялостното развитие на институцията.

Назад
Други
  • Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции

    Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции Българската банка за развитие регистрира Фонд за капиталови инвестиции в изпълнение на мисията си за подкрепа на българския бизнес и стратегията си за периода 2017 - 2020. Дружеството е с капитал 65 млн. лв. и ще участва в капитала на малки, средни и стартиращи предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса, осигуряване на капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз.

    Виж повече
  • Главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев се срещна с новия президент на ЧБТР Дмитрий Панкин

    Председателят на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се срещна с новия президент на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

    Виж повече