Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Он-лендинг програма по Плана "Юнкер"

Он-лендинг финансиране
Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на малки, средни и междинни предприятия + до 100% гаранционен ангажимент към търговските банки, с подкрепата на ЕИБ и ЕФСИ по Плана "Юнкер"

 

А. Общи условия за Програмата 

А.1 Валута Евро

 

А.2 Предназначение:                                                 

Финансиране чрез търговските банки на кредити (Подзаеми) с крайни кредитополучатели малки, средни и междинни предприятия, съгласно ЕИБ дефиниция (ММСП) + поемане на гаранционен ангажимент от ББР за плащане до 100 % от главниците от тези Подзаеми.
А.3 Бюджет на финансирането: До 300 000 000 евро

 

А.4 Размер на гаранционен ангажимент                                                                   

До 300 000 000 евро

А.5 Лимит на плащанията по поетия гаранционен ангажимент (САР)
До 30 % от гарантирания портфейл
А.6 Финансови условия по подзаемите, при които ББР АД ще поема риска от неплащане, в размер до 100 % от главниците по Подзаемите

Фиксира се максимален краен лихвен процент по редовна главница на Подзаем: до 6M EURIBOR+ надбавка от 2 до 4 %, който се превежда на ББР АД след приспадане на 1 процентен пункт от него в полза на търговските банки.
Лихвеният процент при просрочие и/или друго неизпълнение по подзаемите не може да надвишава размера на законната лихва.
Всички такси и комисиони по Подзаемите се определят от ТБ, на база техните действащи правила и тарифи и остават в полза на ТБ.

Б. Условия по кредитите на банките партньори

Б.1 Цел на програмното финансиране към ТБ                                                                                                                                                Предоставяне на инвестиционно, проекто и свързаното с тях оборотно финансиране

Б.2 Размер на програмното финансиране към ТБ                                                                                                                                              
до 50 000 000 евро
Б.3 Срок на програмното финансиране към ТБ до 15 години
Б.4 Лихвен процент по финансирането към ТБ                                                

В съответствие с А6:

- до 6M EURIBOR+ надбавка от 2 до 4 %, който се превежда на ББР АД след приспадане на 1 процентен пункт от него в полза на търговските банки.

- Лихвен процент при просрочие и/или друго неизпълнение по подзаемите, след приспадане на 1 процентен пункт от него в полза на търговските банки

Б.5 Обезпечение

Залог на вземания по Подзаеми и/или друго, съгласно постигнатите договорености с ТБ.

Съгласие за директен дебит срещу сметките на ТБ в БНБ (с приемливо за ББР АД форма и съдържание).

Задължение на ТБ да цедират на ББР АД вземанията по Подзаемите, при условия, посочени в междубанковите споразумения.

Б.6 Начин на усвояване Еднократно или на траншове, до размера на предоставяните Подзаеми, които са одобрени от ББР АД.
Б.7 Краен срок за усвояване До 01.10.2019 г.
Б.8 Срок и начин на погасяване                                                                                                                                           

Финансирането се връща на ББР АД огледално на погашенията по Подзаемите или по друга договореност с ТБ;

Гаранционният ангажимент намалява съответно с погашенията към ББР по програмното финансиране;

Б.9 Други условия

- Мониторинг, ковенанти и предоставяне на регулярна финансова отчетност и информация от ТБ:

- Подзаемите се предоставят по правилата на ТБ и след предварително одобрение от ББР АД на параметрите по сделките;

- След поемане на гаранционен ангажимент по Подзаем, относимите към финансирането правила на ТБ се променят след съгласуване с ББР АД, освен ако промяната не е следствие от необходимостта да се приложи императивна правна уредба;

- Условия за плащане по поетия гаранционен ангажимент и други, съгласно постигнатите с ТБ договорености и условията на ЕИБ;

- Право на ББР АД, при неизпълнение на задължения от ТБ, упоменати в междубанковите споразумения, да оттегля гаранционния ангажимент.

 В. Условия за крайните кредитополучатели

 


В.1 Допустими крайни кредитополучатели                              

 

Микро, малки, средни предприятия и междинни предприятия - с до 3 000 наети работни места, (приложима е дефиниция на ЕИБ), регистрирани в България (ММСП);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В.2 Допустими Подзаеми                                                                                                                    

Инвестиционно, проекто и свързаното с инвестицията/проекта оборотно финансиране.
Подкрепят се инвестиции/проекти на стойност до 48 895 хил. лева, или равностойност в евро;

Период на реализиране на инвестицията/проекта – до 3 години;

Не се допуска рефинансиране на действащи кредитни сделки.

Приложим е списък с недопустими за финансиране сектори и сделки: съгласно устав на ББР и въведени ограничения от ЕИБ.                                        

В.3 Валута на Подзаемите Евро или лева                                                                                                  
В.4 Максимална експозиция по Програмата на ТБ към краен кредитополучател или свързани с него лица (по см. на § 1, ал.1, т.4-5 от ЗКИ, съгласно рамковите условия по Програмата, регулациите и Устава на ББР АД  

От 3 000 000 лева до 24 000 000 лева, или еврова равностойност;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В.5 Максимален срок на Подзаем  До 2032 година
В.6 Крайна цена за Подзаем

до 6M EURIBOR + надбавка от 2 до 4 % годишно

Лихвеният процент при просрочие и/или друго неизпълнение по подзаемите не може да надвишава размера на законната лихва.

Лихвена конвенция actual/360

В.7 Такси и комисиони за Подзаем  Съгласно правилата на ТБ
В.8 Обезпеченост на Подзаемите  Съгласно правилата на ТБ

 

С. Критерии за подбор на банки партньори  

С.1 Критерии за подбор                                                                                                                                                                          Финансова стабилност, качество на корпоративен кредитен портфейл и други;
Преглед на относимите към кредитния процес вътрешни правила и процедури при ТБ.
Предимство ще има при направени от ТБ насрещни предложения за прилагането на по-нисък процент на гаранционен ангажимент, по-нисък лимит на плащанията от ББР АД и други, по преценка на ТБ.
Включването на ТБ в Програмата е на база индивидуални споразумения между ББР и ТБ, след извършена селекция по правилата и процедурите на ББР АД.

 

Приложение 1: Списък на изключени от финансиране сектори, дейности и сделки