Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Рефинансиране по програма "Прогрес"

Он-лендинг финансиране

Българска банка за развитие (ББР) ще рефинансира микрокредити, отпуснати от търговските банки и други нефинансови институции. Инициативата е в рамките на програма "Прогрес" на Европейския инвестиционен фонд и цели да облекчи условията по заемите и финансовия лизинг, отпуснати на микропредприятия в последните 2 години. Компаниите, които ще бъдат рефинансирани, трябва да са с до 10 души персонал и активи или оборот до 2 млн. евро, а заемите не бива да превишават сумата от 25 хил. евро.

По програмата ББР ще рефинансира готови портфейли от сключени след 24.07.2015 г. микро сделки. Допустими като крайни бенефициенти са клиенти на търговските банки и други финансови институции – самонаети лица, лица, загубили работа, както и предприемачи, желаещи да стартират бизнес.

ББР ще предостави ресурса на финансовите институции при фиксиран лихвен процент от 1,8% годишно. Изискваните обезпечения са залог на вземанията по рефинансираните портфейли, съгласие за директен дебит и/или друго, по преценка на ББР. Крайният срок за погасяване на заемите по програма "Прогрес" е 29.09.2019 г., като банката ще предостави възможност и за последващо удължаване.

Заявки за интерес могат да бъдат подавани до 30 юни 2017 г. на e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg или на пощенски адрес: София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №1, за участие в програма "Прогрес". Повече информация може да бъде предоставена на тел.: 02/93 06 391, управление "Външни програми".

Предварителното одобрение на кандидатстващите финансови институции/търговски банки и предложените от тях портфейли за незабавно рефинансиране от Българска банка за развитие ще се извършва от банката и от ЕИФ до 30 дни след крайния срок за кандидатстване и представяне на необходимите документи.

Към заявката си за рефинансиране финансовите институции следва да прилагат заверено копие от Удостоверението/Заповед за вписване във водения от БНБ регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ; Данни за микросделки с микропредприятия – предмет на искането за рефинансиране, както и финансови отчети: за 2016 – годишни, за 2017 – текущи.

Програмата на ББР се осъществява с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес". Тя стартира в края на 2015 г., като до момента Българска банка за развитие си партнира с общо 6 търговски банки и финансови институции, чрез които са финансирани близо 200 микропредприятия в размер на 1,6 млн. евро.