Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Международни партньори

 • Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

  По силата на финансов договор от октомври 2000г. Българска банка за развитие ползва кредитна линия в размер на 10 млн. евро за дългосрочно финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия. Общият размер на финансираните от заема инвестиции възлиза на близо 21 милиона  евро. През 2009г. ББР сключи втора кредитна линия с ЕИБ в размер на 25 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти и оборотни кредити на предприятия в България. Средствата от ЕИБ са изцяло усвоени по проекти на български компании за 63 милиона евро.

  http://www.eib.org
 • Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ)

  Първата кредитна линия между Банката за развитие към съвета на Европа и Българска банка за развитие е сключена през 2003 г. и е в размер на 15 млн. евро по програмата “Създаване и запазване на работни места за МСП в България”. Към момента заемът е изцяло усвоен по инвестиционни проекти на български МСП за над 30 милиона евро.През ноември 2009 г. бе подписан втори договор за 15 млн. евро. Средствата са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти на микро, малки и средни предприятия от реалния сектор с цел създаване на нови и запазване на съществуващи работни места. С финансовия ресурс могат да бъдат кредитирани също така занаятчии или семейни предприемачи.През март 2011 г. е подписан трети заем в размер на 20 млн. евро, като договорените средства от БРСЕ имат за цел да подобрят достъпът до финансиране на българските малки и средни предприятия, да се създадат нови работни места, както и да се запазят вече съществуващи такива. Средствата достигат до българския бизнес чрез директни инвестиционни кредити

  http://www.coebank.org
 • Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР)

  През 2009 г. Българска банка за развитие договори 8 млн. евро за финансиране на български малки и средни предприятия от Черноморската банка за търговия и развитие. Кредитната линия е предназначена за създаване, модернизиране и разширяване на дейността на малките и средни предприятия. Отпусканите кредити са с максимален срок 5 години и гратисен период до 18 месеца и финансират оборотен капитал и експортно и пред-експортно финансиране на промишлени или селскостопански предприятия.

  През септември 2011 г. ББР подписа втора кредитна линия в размер на 31 млн. евро от Черноморската банка за търговия и развитие. Средствата от тази линия са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти, оборотен капитал и експортно и пред-експортно финансиран.

  http://www.bstdb.org
 • Скандинавска инвестиционна банка (НИБ)

  През ноември 2004 г. Българска банка за развитие и Скандинавската инвестиционна банка (НИБ) подписаха договор за заем в размер на 10 милиона евро, по който средствата, предоставени от НИБ, ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти от взаимен интерес за Република България и страните-членки на НИБ (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, Литва, Латвия и Естония). Кредитите по програмата се отпускат със срок от 3 до 10 години.

  През декември 2010 г. се подписа втора кредитна линия между НИБ и ББР за 20 млн. евро. Средствата се използват за финансиране на инвестиционни проекти с  участие от страни членки на НИБ, проекти свързани с възобновяеми енергийни източници или с опазване на околната среда, както и  непряко финансиране чрез търговски банки.

  http://www.nib.int
 • Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW)

  Българска банка за развитие, в качеството си на довереник на Министерството на финансите, управлява над 3,5 милиона  евро отпуснати на българската държава за срок от 40 години. Средствата се предоставят на избрани търговски банки за краткосрочно и средносрочно финансиране на малкия и среден бизнес.

  През 2007 г. ББР сключи договор за кредитна линия под формата на директен заем от Министерството на финансите, финансиран със средства, предоставени от германската страна чрез KfW. По тази кредитна линия ББР предоставя кредитни линии на банки-партньори за финансиране на малки и средни предприятия.

  На 27 юли 2010 г. ББР подписа директна кредитна линия за 25 млн. евро с KfW. Заемът се предоставя без държавна гаранция. Финансовият ресурс се използва за пряко кредитиране на малки и средни предприятия и за предоставяне на кредитни линии на търговските банки за целево финансиране на бизнеса. Със средствата се финансират предимно дългосрочни инвестиционни проекти на фирми в България

  http://www.kfw.de
 • Китайска банка за развитие

  Българска банка за развитие договори с Китайската банка за развитие кредитна линия в размер на 5 млн. евро, която е подписана през октомври 2009 г. Средствата по заема се използват за директно кредитиране на важни за икономиката на България проекти на малки и средни предприятия

  http://www.cdb.com.cn
 • Международна инвестиционна банка (МИБ)

  ББР получи 20 млн. евро от Международната инвестиционна банка за финансиране на малки и средни предприятия в България. Средствата се предоставят за срок от 7 години и могат да бъдат използвани както за директно кредитиране на бенефициенти, така и за финансиране на програми за подкрепа на българския бизнес, реализирани от търговски банки. Със заема ще се финансират инвестиционни проекти и оборотни средства, свързани с инвестиционния проект, както  и проекти, в основата на които стоят експортни сделки между крайните бенефициенти и дружества от страните-членки на МИБ: България, Виетнам, Куба, Монголия, Русия, Румъния, Словакия и Чехия.

  http://www.iibbank.com
 • Японска банка за международно сътрудничество

  През 2006 г. Българска банка за развитие получи 10 млн. евро кредитна линия от Японската банка за международно сътрудничество в сътрудничество с банка Мизухо. Средствата са  използвани за финансиране на проекти на малки и средни предприятия за закупуване на японско инвестиционно оборудване. Средствата от кредитната линия са успешно усвоени. През декември 2009 г. ББР подписа втора кредитна линия за 20 млн. евро с Японската банка за международно сътрудничество с участието на Банка Токио Митсубиши. Целта на договора е насърчаване на икономическото сътрудничество между Япония и България. Средствата се използват за отпускане на заеми на българските предприятия, които закупуват оборудване и услуги, произведени и доставени от Япония.  По тази кредитна линия ББР финансира кредити с максимален срок 10 години и гратисен период съобразно спецификата на всеки един проект.

  http://www.jbic.go.jp
 • Унгарска ексим банка

  През 2012 г. ББР договори 10 млн. евро кредитна линия от Унгарската ексим банка. Средствата от линията ще се използват за финансиране на унгарски проекти и внос на унгарски стоки в България. Те се предоставят за срок от 2 до 5 години. От финансовия ресурс  могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги.

  http://www.exim.hu
 • Сумитомо Митсуи банкова корпорация - Европа

  През май 2010 г. ББР и Сумитомо Митсуи банкова корпорация Европа подписаха двустранно търговско финансово улеснение за рефинансиране на акредитиви, издадени от ББР. С цел разширяване на условията и предоставяне на възможност за предекспортно и следекспортно финансиране, през ноември 2014 г. ББР и Сумитомо Митсуи банкова корпорация Европа подписаха ново споразумение за търговско финансиране, което дава възможност за финансиране на търговски операции със срок до 12 месеца, включително експортни сделки. Споразумението е в размер на 10 млн. евро.

  http://www.smbcgroup.com
 • Ситибанк Европа АД, клон България

  През 2010 г. Българска банка за развитие получи 12 млн. евро  краткосрочен заем от Ситибанк – клон България. Това е първият заем, който българската банка получава от Ситибанк.

  През август 2011 г. ББР получи  нов краткосрочен заем в размер на 7,9 млн. евро. Заемът е предназначен за рефинансиране на международни или местни търговски сделки.

  През септември 2011 г.  ББР и Ситибанк подписаха трети договор за заем за 20 млн. евро. Средствата от този заем са предназначени за директно и индиректно финансиране на нов и съществуващ портфейл. Бенефициенти са малките и средни предприятия в България.

  http://www.citibank.com/bulgaria
 • Дексия Кредит Локал

  Дексия Кредит Локал - На 23.05.2007 г. Банката е подписала договор с Дексия Комуналкредит банк  за заем в размер на 10,000 хил. евро. Заемът е предназначен за финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия в България. Към 30.06.2014 г. заемът е изцяло усвоен.

  http://www.dexia.com
 • ФМС Вертмениджмънт/ Депфа Инвестмънт Банк

  Депфа Инвестмънт Банк - На 18.05.2007 г. е подписан договор с Депфа Инвестмънт Банк за заем в размер на 15,000 хил. евро за общи корпоративни цели. Към 30.06.2014 г. заемът е усвоен изцяло.

  http://www.fms-wm.de
 • Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

  Българска банка за развитие е първият избран от Европейската комисия и ЕИФ финансов посредник от всички държави кандидат-членки за присъединяване към ЕС, който получи през юли 2003 г. гаранционна линия в размер на 7 млн. евро. По силата на споразумението ЕИФ предоставя директна гаранция, която покрива част от новосформирания кредитен портфейл на Българска банка за развитие в рамките на срока на усвояване. Впоследствие гаранционната линия беше увеличена на 42 милиона евро и успешно усвоена в рамките на договорения срок.

  http://www.eif.org
 • Европейска асоциация на публичните банки (ЕАПБ)

  От май 2005 г. Българска банка за развитие е член на Европейската асоциация на публичните банки. Организацията е едно от най-престижните сдружения на кредитни институции в Европа. В нея членуват около 100 финансови институции от 16 държави, работещи в сектора на публично-частните инвестиции, които имат пазарен дял от около 15% от Европейския банков пазар . Сдружението е създадено през 2000 г., за да представлява специфичните интереси на държавните банки и банките за развитие на европейско ниво. ЕАПБ изготвя анализи и участва в обсъждането на важни законодателни въпроси свързани с кредитните институции и техния надзор, капиталовите пазари, пазарите на облигации, данъчното облагане, гражданско право и други. Асоциацията има съществена роля и в процеса на създаване на европейско законодателство. През юни 2015 г. изпълнителния директор на ББР Билян Балев бе избран за член на Административния съвет на ЕАПБ.

  http://www.eapb.eu
 • Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI)

  ББР е член на ELTI от 2006 г. Организацията е създадена под името ISLTC през юни 2001 г. с цел сътрудничество и обмяна на информация и ноу-хау между сродни по рода си институции  в рамките на Европейския съюз, специализирани в дългосрочното кредитиране с цел подобряване и увеличаване на съответните им съвместни дейности. През 2012 г., с цел разширяване на дейността и осигуряване на устойчиво представителство на ниво ЕС, клубът ISLTC е преструктуриран и прераства в Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI).

  http://www.eltia.eu
 • Мрежа на Европейските финансови институции за МСП (NEFI)

  През 2007 г. ББР бе приета за пълноправен член на Мрежата на европейските финансови институции за малки и средни предприятия (NEFI), след като бе наблюдател в организацията от 2004 г.НЕФИ е създадена през 1999 г. и понастоящем обединява 16 финансови институции от 16 страни членки на Европейския съюз: AWS (Австрия), HBOR (Хърватска), CMZRB (Чехия), KredEx (Естония), Finnvera (Финландия), Bpifrance (Франция), KfW Bankengruppe (Германия), Hungarian Development Bank (Унгария), Hipoteku Banka (Латвия), SNCI (Люксембург), BGK (Полша), SZRB (Словакия), SID (Словения), ICO (Испания), ALMI (Швеция), и Българска банка за развитие (България).Всички членове споделят обща мисия, поставена им от правителството в съответната страна - улесняване достъпа до финансиране за малки и средни предприятия (МСП). Институциите-партньори оперират на принципа на допълняемост и сътрудничество със съответните национални банкови системи чрез предоставянето на съфинансиране, споделяне на риска, предоставянето на експертни становища и мнения относно проблемите при финансирането на МСП на територията на Европейския съюз.

  http://www.nefi.be