Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Пoлитиĸa зa пoвepитeлнocт

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Една от основните грижи на „Българска Банка за развитие“ АД е сигурността на лични данни на физическите лица – наши клиенти и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си офиси/клонове и служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.

Когато събираме лични данни а нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Банката (наричана по-долу „Дружеството“) се стреми да обработва само личните данни, които са от съществено значение и са подходящи за постигане целите на предмета му на дейност.

Тази политика за поверителност се отнася както за информация, която се събира чрез интернет страница на Дружество, така и за личните данни, които то обработва при осъществяване на основния си предмет на дейност, и в защита на своя легитимен интерес на Кредитор.

Категории лични данни, които се обработват, и цели

ББР обработва онези лични данни, които са необходими и свързaни с дейността й, като при това действа в качеството на администратор или съадминистратор на лични данни.

Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и т.н., освен ако това не е необходимо условие, за да Ви бъде предоставена услуга от страна на Банката.

 

Лични данни, обработвани във връзка с прякото или непряко отпускане и гарантиране на кредити и предоставяне на други банкови услуги

В зависимост от конкретния продукт/услуга, която предлагаме, обработваме следните видовете лични данни:

 • Лични данни с цел идентификация и връзка с лицето - три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, гражданство, адрес и телефон, образец от подпис, клиентски номер, номер на банкова сметка, данни за законни представители и съдържащи се в пълномощни, семейно положение и родствени връзки, данни за месторабота и длъжност, данни за сертификат за онлайн банкиране;
 • Лични данни за финансово състояние – имотно състояние, кредитна задлъжнялост, размер на трудово възнаграждение, сключени застраховки, участие в търговски дружества, информация във връзка с използваните от Вас продукти на Групата на ББР др.;
 • Лични данни на свързани с Вас лица – семеен статус и родствени връзки; имена, адрес и имуществено състояние на свързани с Вас лица (поръчители, съдружници, членове на семейство); дружествени правоотношения по повод на участия в юридически лица;
 • Лични данни във връзка със специални законови изисквания – когато сме длъжни по закон събираме данни за конфликт на интереси, за произход на средства, копие на документ за самоличност, данни за свързаност и др.
 • Лични данни при сключване на сделки по телефон – в допълнение на данните за идентификация, събираме и запис на гласа и съдържанието на разговора с представител на Банката;
 • Други лични данни, които ни разкривате– лични данни, съдържащи се във формираните с он-лендинг ресурс портфейли от подсделки, съдържащи се в индивидуализацията на залагано в полза на Банката имущество и съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, в жалби, оплаквания или сигнали;

Обработката на лични данни от Дружеството винаги е свързана с продукт/услуга, предоставяна от него или пряко/опосредствано поискана от субекта на данните към настоящия момент или в предходен момент, като обработката е необходима за постигането на някоя от следните цели:

 • идентификация на лицето и неговата представителна власт;
 • подготовка и изпълнение на договорно споразумение, сключено между Дружеството и субекта на данните (например във връзка с искане за отпускане или гарантиране на кредит, поддържане на платежна сметка, осъществяване на платежни операции, участие, отчитане на резултатите и предоставяне на обезпечение във връзка с реализирани на програми за финансиране с ресурс от ББР); извършване на правен и финансов анализ, и съдействие с оглед предоставяне, поддържане и прекратяване на предлагани от нас банкови продукти и услуги (в това число и по отношение на предоставяни на банката обезпечения);
 • задължително обработване на данни по силата на законово задължение (за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, изпълнение на определени данъчни задължения, предаване на данни до Централния кредитен регистър, Централен регистър на особените залози, Агенция по вписванията, или за изпълнение на международни конвенции и договори);
 • за изпълнение на задължението ни да предоставяме информация на държавни органи и институции като БНБ, НОИ, НАП, ДАНС, органи на съдебната система и на прокуратурата и др.;
 • за защита на нашите права и законни интереси при събиране на вземания (вкл. по принудителен ред и със съдействието на съдебни органи, консултанти и съдебни изпълнители), произтичащи от договорни споразумения, сключени от и между Дружеството и субекта на данните - лично или в качествата му на законен представител, респективно сключени от и между он-лендинг партньора на ББР и субекта на данните;
 • за управление на риска на основание легитимен интерес ( данни за анализ, оценка, спазване на регулаторни и правни изисквания за капиталова адекватност, предотвратяване на измами, стратегическо планиране и управление на портфолиото на Банката);
 • класификация на клиентите въз основа на MiFID и MiFID II;
 • кредитна оценка и рейтинг, профилиране на клиентите; преценка дали отговарят на изискванията за отпускане на кредит по съответната програма за финансиране;
 • статистически анализи и оценки;
 • обработка на жалби;
 • осъществяване на контакт със субекти на данни и техни представители във връзка с банкова сметка, открита при Дружеството, във връзка с отправяне на важни съобщения и уведомления;
 • други цели, определени в клиентския договор или в съответните Общите условия за предлаганите от Дружеството банкови услуги (когато такива са налични);

Повече информация за личните данни, които обработваме, и категориите получатели във връзка с отделните програми, можете да откриете тук.

Лични данни, обработвани за целите на подобряване на клиентското обслужване и за реклама

Въз основа на Ваше предварително съгласие и при желание от Ваша страна можем да разпространим информация за Ваш проект, финансиран с помощта на Групата на ББР, данни за Вашето име, населено място и снимка (например чрез публикуване на интернет страниците на Групата на ББР). Използваме тези лични данни, за да насърчаваме повече граждани, малки и средни предприятия да развиват бизнеса си с помощта на Групата на ББР.

 

Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайта и офиси на Дружеството

Нашият интернет сайт използва бисквитки и социални приставки, за да функционира по-добре и ефективно. При посещение на сайта те събират ограничен набор от лична информация автоматично.

Когато посещавате наши офиси и с цел защита на Вашата и нашата сигурност, използваме мерки за физическа охрана като наблюдение с CCTV камери и контрол на достъпа чрез регистриране на посетителите на рецепция.

Личните данни, които обработваме, са имена на посетителите, дата и час на достъп до сградата, както и видеоизображение. Съхраняваме тези данни на сигурно място, като позволяваме само на ограничен кръг лица да имат достъп до тях и то само при необходимост.

Лични данни на лица, които не са клиенти на Банката

В определени случаи, ББР ще обработи лични данни на физически лица, които не са клиенти на Банката, например:

 • Когато лицето предоставя обезпечение в полза на банката – като в тези случаи събираме лични данни за това лице като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, данни за актуално местоживеене, данни за притежавано имущество, банкови сметки и финансова задлъжнялост;
 • Когато лицето посещава офисите на Банката (например като придружител) – ще заснемем това лице и/или ще го регистрираме на рецепция като изискваме две имена и с кого желае среща, дата и час посещението;
 • Когато лицето извършва банкови преводи в полза на клиенти на Банката по техни сметки, открити в Банката – ще получим данни за номер на сметка, сума на превод, основание за превода, дата и час;
 • Когато лицето е посочено като пълномощник/лице за контакт от клиент или служител на Банката;
 • Когато банката е страна по договор, по който вие сте/представлявате трето-ползващо се лице;
 • Когато информация за лицето ни бъде споделена от държавен/общински орган, наш клиент (и/или негов служител) или служител на Групата на ББР.

Лични данни, обработвани при кандидатстване за работа

Личните данни, които събираме в процеса на подбор, се използват само и единствено за идентификация на кандидатите с най-близък профил до изискванията за конкретната позиция. След приключване на подбора, предоставената информация се пази в срок от 3 месеца и се унищожава.

Личните данни, които обработваме за целите на подбора, са име, предишен професионален опит, информация за образование и придобити квалификации, както и друга информация, която е релевантна в конкретния случай и е свързана с кандидатстването за работа.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

ББР съхранява личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигне целите, посочени в настоящата Политика, както и когато по силата на закон или международно споразумение е задължена или има право да ги съхранява за по-дълъг период.

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги (например при отсрочване и предоговаряне на отпуснатия кредит), ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши правни претенции (например за събиране на просрочени вземания), или дали имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).

Личните данни, свързани с програми, осъществявани с международно финансиране и подкрепа, сме длъжни да съхраняваме до десет години след приключването на договора ни с партниращата международна банка.

Данните във връзка с видеонаблюдението и контрола на достъпа в офисите на Групата на ББР се съхраняват за кратък период от време – обикновено 30 дни, освен ако за защита на наши правни претенции не се налага по-дълъг срок на обработване – например за целите на допълнително разследване на инциденти.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Във връзка с приложимите законови изисквания сме длъжни да предаваме Ваши лични данни до регистри като: ЦРК, ЦРОЗ и ТРРЮЛНЦ, както и до държавни органи и институции като БНБ, НОИ, НАП, ДАНС, органи на съдебната система, на прокуратурата и др.

Ваши лични данни са предмет на автоматичен обмен във връзка със спазването на изискванията за обмен на данни според Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект, във връзка с инициатива известна още като FATCA.

По отношение на програмите и продуктите на Групата на ББР, които се предоставят съвместно и в сътрудничество с местни и международни партньори на Групата (списък на международните партньори е достъпен тук), се обменят лични данни на клиенти, доколкото това е необходимо за съответната услуга, сключването на договор за кредит или обезпечение, контрол за изпълнение на договорните задължения, отчетност пред партньорите на Банката и защита на техните интереси.

Списък на търговски банки и небанкови кредитни институции – партньори на ББР на територията на Република България, можете да откриете тук.

Когато сключваме сделки по телефон, ние ползваме услуги за телефонна централа от мобилния оператор МТел/А1.

Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, преводачи, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат.

ББР няма да споделя или разпространява Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни.

В останалите случаи и доколкото това е необходимо, лични данни се предоставят единствено на наши доверени партньори - технически доставчици на маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн, ИТ поддръжка, доставчици на куриерски услуги, за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност.

Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.

Как защитаваме вашите права?

ББР обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.

Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от Дружеството предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на Вашата информация.

 

Какви са Вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време: [ посочете способ; например: вижте данните за контакт по-долу/чрез натискане на този линк].

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от Банката.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на: [посочете] [евентуално, можем да качим в бъдеще бланки на формуляри за попълване или да направим платформа за попълване].

Ще разгледаме всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на Банката и във всеки наш офис. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл или SMS съобщение. Потребителите на услугите ни за онлайн банкиране, ще бъдат известявани и при влизане в профила си.

 

Данни за контакт с администратор на лични данни

Дружество , с ЕИК: „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121 856 059

Със седалище и адрес на управление: Ул. „Дякон Игнатий“ № 1

Тел. за контакт 02/9 306 333

Имейл: office@bdbank.bg, www.bdbank.bg

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

Име: Емилия Иванова Бакърджиева

Адрес за контакт: Ул. „Дякон Игнатий“ № 1

Тел. за контакт 02/9 306 244

Имейл: DPO@bdbank.bg